U bent hier: HomeBestuurreglement

Sport- en Huishoudelijk Reglement

SPORT- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

NIEUWEGEINSE BOWLING VERENIGING

Mei 2018

 

 

HOOFDSTUK 1       Algemeen

1.01
De Nieuwegeinse Bowlingvereniging stelt zich tot doel:

 1. het bevorderen van de beoefening en het organiseren van de bowlingsport in welke verschijnings­vorm dan ook, alsmede het behartigen van de belangen van haar leden;
 2. alles te doen hetgeen tot het in punt a genoemde bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

1.02
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daar opvolgende jaar.

1.03
De leden van de NBV zijn verplicht:

 • De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering (ALV) na te leven;
 • De statuten en reglementen van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF), de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven;
 • De belangen van de vereniging, de NBF en van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden;
 • De overige verplichtingen, die de vereniging of NBF in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de NBF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

1.04
Leden worden onderscheiden in jeugd- en seniorleden. Jeugdleden zijn die leden, die in een verenigingsjaar, vóór 1 september, de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

1.05
Leden gedragen zich tijdens de activiteiten van de NBV sportief en overeen­komstig de bepalingen van het NBF-sportreglement.

1.06
In die gevallen waarin de statuten en reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

 

HOOFDSTUK 2       Lidmaatschap

2.01
Aanmelding voor het lidmaatschap van de NBV geschiedt door het, bij het bestuur, inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier of inschrijving via het formulier op de website. Na het ontvangen van een nota dient de geldende contributie te worden betaald.

2.02
De contributie, die voor jeugdleden en senioren verschillend kan zijn, wordt vastgesteld door het bestuur en bestaat uit:
a. de volledig geldende contributie van de NBF, plus
b. de volledig geldende contributie van de NBV.
Na vaststelling door het bestuur van de nieuwe contributie wordt deze ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

2.03

 1. Nieuwe leden betalen een contributie die bestaat uit het bedrag bedoeld in artikel 2.02 plus éénmalig het inschrijfgeld van de NBF en de NBV.
 2. Nieuwe leden die al lid zijn van de NBF betalen alleen de contributie van de NBV als dubbellid plus éénmalig het inschrijfgeld van de NBF en de NBV.

 

2.04
Leden die bij aanvang van de huisleague de financiële verplichtingen nog niet hebben voldaan (contributie +eventuele administratiekosten) zijn niet speelgerechtigd. Dit zal ook worden meegedeeld aan de teamcaptain van deze speler/speelster. De speler/speelster is pas speelgerechtigd op het moment dat hij/zij het openstaande bedrag vermeerderd met € 15,00 administratie kosten heeft overgemaakt op de rekening van de NBV onder vermelding van contributie. Na ontvangst van het openstaande bedrag zal de penningmeester het huisleaquebestuur en de huisleaquecoördinator inlichten dat de betreffende speler/speelster speelgerechtigd is.

Het bestuur, huisleaguebestuur, penningmeester of ander bestuurslid c.q. derden mogen geen contant geld aannemen van de speler/speelster die zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de contributie voor het lopende seizoen nog niet voldaan heeft. De contributie dient te allen tijde via de bank betaald te worden.

2.05
Leden die de contributie niet tijdig voldoen (zie artikel 2.04), ook niet na sommatie, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Dit royement zal, met redenen omkleed, worden doorgegeven aan de NBF.

2.06
Ieder nieuw aangemeld lid ontvangt van de NBF een ledenpas (digitaal).

2.07
De NBF-ledenpas geeft recht op ontvangst van die zaken welke in de NBF Bondsvergadering zijn vastgelegd, behorende bij de ledenpas.

2.08
Bij aanvang van het nieuwe speelseizoen ontvangt ieder lid, indien de contributie tijdig is betaald, een nieuwe NBF-ledenpas (digitaal).

2.09
Overschrijving van de NBV naar een andere vereniging dient schriftelijk te geschieden via het correspondentieadres van de vereniging of door middel van doorgeven aan de NBF. Als aan alle financiële verplich­tingen is voldaan zal de ledenadministratie dit melden aan de NBF en deze meldt dit weer door aan de nieuwe vereniging.

2.10
Ieder lid meldt elke wijziging in de persoonlijke gegevens terstond schriftelijk/via email  bij de ledenadministratie van de NBV of geeft deze wijzigingen door via de NBF.

2.11
Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten van de NBV. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt via doorgeven aan de NBF of schriftelijk bij de ledenadmi­nistratie, of via het formulier op de website vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar.

2.12
|Opzegging van het lidmaatschap van de NBV en/of de NBF tijdens een contribu­tiejaar leidt niet tot restitutie van de contributie.

 

HOOFDSTUK 3         Algemene ledenvergadering, bestuur en commissies

3.01

 1. De Algemene ledenvergadering (ALV) komt ten minste éénmaal per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigings­jaar, bijeen.
 2. Het bestuur stelt de contributie voor het lidmaatschap en het bedrag verschuldigd voor elke speeldag van een huisleague vast. Deze worden daarna door het bestuur ter goedkeuring aan de ALV aangeboden.
 3. De ALV kiest jaarlijks een kascommissie, geregeld in artikel 12, lid 3 en 4 van de statuten van de NBV.

3.02

 1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penning­meester (zie artikel 9 en 10 van de statuten).
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een wedstrijdsecretaris, deze is onder andere verantwoordelijk voor de Verenigingskampioenschappen.

3.03
Het bestuur bevordert de totstandkoming en benoeming van commissies, die onder verant­woor­delijkheid van het bestuur bepaalde onderdelen van zijn taak, zoals met betrekking tot activiteiten en toernooien, uitvoeren (zie artikel 10, lid 4 van de statuten).

3.04
Het bestuur kan in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 4, regels stellen met betrekking tot huisleagues voor jeugdigen.

3.05
Besluiten en regelingen van algemene aard brengt het bestuur ter kennis van de leden door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of plaatsing op de website.

3.06
|Het bestuur stelt zich tot doel met de leden van de vereniging de volgende commis­sies te vormen of functionarissen aan te stellen:

 1. Protest- en reglementencommissie.
 2. Jeugdcommissie.
 3. Activiteitencommissie.
 4. Toernooicommissie.
 5. Huisleaguebesturen per huisleague.
 6. Coördinator huisleague zaken.
 7. Technische commissie.

Deze commissies en functionarissen zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de NBV.

3.07 Protest- en reglementencommissie

De protest- en reglementencommissie bestaat uit minimaal twee leden. Deze commissie kiest uit zijn midden een voorzitter.

De voorzitter vertegenwoordigt de commissie tegenover de NBV en NBF.

De ­commissie is gebonden aan de statuten en reglementen van de NBV en NBF.

De uitslagen op het scoreformulier worden in eerste instantie door het plaatsen van een handtekening van de tegenpartij voor akkoord bevonden. De huisleague coördinator kan bij verwerking van de scores deze aanpassen in het geval van telfouten of verkeerde toepassing van de regels.

 1. De commissie neemt protesten over scores van de huisleague alleen in behande­ling na het schriftelijk indienen bij de coördinator belast met huisleague zaken van de NBV (zie ook artikel 4.6.2). Deze zorgt er voor dat het protest naar het secretariaat van de vereniging wordt gezonden en houdt een afschrift van het protest in zijn administratie. Het secretariaat verzendt binnen vierentwintig uur na ontvangst het protest naar de voorzitter van de protestcommissie en houdt een afschrift voor de bewaking van de procedure. De protestcommissie rapporteert binnen zeven werkdagen na ontvangst van het protest aan het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur informeert op de eerstvolgende bestuursvergadering de overige bestuursleden. Het dagelijks bestuur informeert binnen 2 werkdagen de melder(s) en de andere partij en de coördinator belast met huisleague zaken, die de eventuele correcties doorvoert.
 2. Protesten die over andere zaken handelen dan over scores van de huislea­gue behandelt de commissie slechts indien de protesten schriftelijk worden ingediend, nadat de aanbrenger het probleem met één van de bestuursleden van het dagelijks bestuur van de vereniging heeft besproken. Hiervoor geldt een termijn van 2 werkdagen. Binnen deze 2 werkdagen moet het protest binnen zijn bij het secretariaat van de vereniging. Deze houdt een kopie van het ingediende protest om het verder verloop van het protest te volgen. Het secretariaat van de vereniging stuurt het protest binnen 2 werkdagen naar de voorzitter van de protestcommissie. De protestcommissie rapporteert binnen zeven werkdagen na ontvangst aan het dagelijks bestuur van de vereniging.
  Het dagelijks bestuur informeert dan binnen 36 uur de andere leden van het bestuur. Daarna dient binnen 2 werkdagen de melder(s) en de andere partij geïnformeerd te worden.
 3. De commissie kan indien nodig met het dagelijks bestuur van de vereniging overleg plegen om tot een goede oplos­sing van het betreffende probleem te komen.
 4. Indien het overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging geen oplossing brengt, kan deze commissie de zaak aanhangig maken bij de NBF.
 5. De protest- en reglementencommissie kan voorstellen doen aan het bestuur voor aanpassingen in de reglementen van de NBV.

3.08 Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft als taak het promoten van de bowlingsport voor en het begelei­den van de jeugd (bijvoorbeeld training, competitie, toernooien).

3.09  Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren van alle activiteiten, anders dan huisleague en officiële toernooien binnen de NBV (bijvoorbeeld feestavonden, bingo, loterijen, kersttoernooi).

3.10 Toernooicommissie

De toernooicommissie heeft als taak het organiseren van alle open toernooien van de NBV. Open toernooien zijn toernooien welke open gesteld zijn voor alle leden die lid zijn van de NBV, NBF, F.I.Q.E.Z. en de F.I.Q.

3.11 Huisleaguebesturen

De huisleaguebesturen zijn per huisleague verantwoordelijk voor het goed verlopen van de huisleague, het innen van de verschuldigde leaguegelden, het inzamelen van de scores en dergelijke.

3.12 Coördinator huisleague zaken

De coördinator huisleague zaken is verantwoordelijk voor het opstellen van wedstrijdschema's voor de huisleagues. Tevens wordt door deze coördinator de te hanteren formule voor het bereke­nen van de blindscore in de huisleagues bepaald. Dit wedstrijdschema en de formule voor de blindscore worden vóór aanvang van het seizoen door hem/haar aan het bestuur van de NBV ter goedkeuring voorgelegd.

Daarnaast zorgt de coördinator huisleague zaken tijdens het speelseizoen voor de verwerking van de scores van de huisleagu­es. Deze verwerking dient plaats te vinden vóór de eerstvolgen­de wedstrijd.

De coördinator huisleague zaken is verplicht de correcties die aangebracht worden in de scores of puntentoekenning (bijvoorbeeld bij fouten van teams, toepassing verkeerde blindscores of fouten in de computerverwerking, en of protesten die naderhand worden gecorrigeerd) de betreffende teams daarvan de eerstvolgende keer op de hoogte te brengen.

3.13 Technische commissie

De technische commissie adviseert het bestuur met betrekking tot technische zaken op het gebied van toernooien, huisleagues en jeugdzaken. Ook kan zij de andere commis­sies van de NBV adviseren op deze gebieden.

 

HOOFDSTUK 4         Huisleagues

Paragraaf 1  Algemene regels

4.1.1
Op de huisleague zijn de bepalingen van het Sportreglement van de NBF van toepas­sing, tenzij in dit hoofdstuk anders is aangegeven.

4.1.2
Elke huisleague bestaat uit een event en er wordt gespeeld:

 •  in één of meerdere poules; (indien dit computertechnisch mogelijk is);
 •  op de door het verenigingsbestuur vastgestelde speeldata en tijden;
 •  in het bowlingcentrum Franky's Nieuwegein.

4.1.3
Het speelseizoen van de huisleague loopt van begin september tot half juni van het daar op volgende jaar.

4.1.4

 1. Er wordt elke week op dezelfde weekdag gespeeld. Uitzonderingen worden gemaakt voor nationale feest- of herdenkingsdagen en dagen waarop toernooien of kampioenschappen worden gespeeld.
 2. Het aantal speeldagen en de speeldata worden vastgesteld door het bestuur van de NBV. Deze worden bij aanvang van het seizoen aan de teamcaptains bekend gemaakt.

4.1.5

 1. Voor elke speeldag van een huisleague is ieder team een bedrag verschuldigd, bestaande uit baanhuur, prijzengeld en extra bijdrage.
 2. Dit bedrag dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van de huisleague met de penningmeester van de huisleague te zijn afgerekend door één van de teamleden. Dit geschiedt door een betaling per pin bij de league-penningmeester. Wanneer er door storing geen pin beschikbaar is, kan de penningmeester besluiten om contant af te rekenen.
 3. De spelers van een team in een huisleague zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, bedoeld in de voorgaande leden.

Paragraaf 2  Gedragsregels

4.21
Indien een speler zich op de baan aan het voorbereiden is om te bowlen of nog aan het bowlen is, mogen spelers op aangrenzende banen hun banen niet betreden.

4.2.2
Indien spelers op aangrenzende banen tegelijk willen beginnen met gooien, heeft de speler rechts altijd voorrang.

4.2.3
Indien twee teams tijdens een wedstrijd, wat betreft frames gelijk lopen, dan is het team rechts desgevraagd verplicht eerst te gooien.

4.2.4
Het is tijdens het spelen niet toegestaan om binnen de spelersruimte te eten en/of te drinken.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het looppad vóór de zitruimte voor de spelers niet als spelers­ruimte beschouwd.

4.2.5
In de volgende gevallen kan uitsluiting voor de resterende huisleaguewedstrijd plaatsvinden van een speler, zonder dat de speler mag worden vervangen of de blindscore mag worden gebruikt:

 • Het opzettelijk veroorzaken van een fout in de telling.
 • Het niet noteren van een score, voordat de volgende worp door het team is gedaan.
 • Moedwillig de foutlijn of het verlengde van de foutlijn aanraken of overschrijden om de score te beïnvloeden.
 • Het opzettelijk vertragen, hinderen en/of onsportief bejegenen van de medespe­lers en/of tegenstanders.
  Indien een niet-spelend lid van het team één of meerdere van deze overtredingen begaat, dan zal uitsluiting plaatsvinden van (indien mogelijk) de spelende teamcaptain van het team en anders van de speler die als laatste staat opgesteld.

4.2.6
Het is niet toegestaan om zelf pins op te stellen of om zelf storingen te verhelpen. Alle storingen moeten gemeld worden aan het personeel van het bowlinghuis.

4.2.7
Een teamcaptain mag, indien nodig, verbeteringen aanbrengen in de computerscores, nadat de directe tegenstander of het huisleaguebestuur daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven.

4.2.8
Kleding: Heren dienen bij voorkeur te spelen in een lange (sport) broek, zie ook NBF Sportreglement (Artikel 233).

4.2.9
Aan elke speler zijn ingooiballen toegestaan en wel vóór aanvang van de eerste game. Na aanvang van de eerste game mogen geen ingooiballen meer op de wedstrijd­banen worden gegooid. Het bestuur bepaalt de tijdsduur van het ingooien.

4.2.10
Het is verboden om in de bowling te roken. Voor spelers van de huisleague geldt dat het verboden is te gaan roken tijdens de leaguewedstrijden behoudens wanneer zij niet staan opgesteld in het team. Wanneer een speler niet tijdig op de baan staat voor zijn worp omdat hij toch is gaan roken, kan de tegenstander een 0 (nul) frame invoeren bij het gehele betreffende team. Na dat de tegenstander weer een geheel frame heeft gespeeld, kan dit zo nodig herhaald worden.

(Wij wijzen u er tevens op dat, conform het reglement van de NBF, artikel 236 punt 1, het tijdens de wedstrijd ook verboden is om gebruik te maken van elektronische sigaretten e.d.)

Paragraaf 3  Teams

4.3.1

 1. De aanmelding van een team voor een huisleague dient schriftelijk te worden ingediend bij de coördinator huisleague zaken van de vereniging en wel voor een door het bestuur van de vereniging vast te stellen datum.
 2. Tegelijk bij de aanmelding van een team dienen de namen van de spelers in dat team te worden opgegeven, alsmede die van de teamcaptain en de teamnaam.
 3. Voor aanmelding van een team voor de huisleague dient gebruik te worden gemaakt van speciaal door de vereniging daartoe verstrekte aanmeldingsformulie­ren. De teamcaptain ondertekent het aanmeldingsformulier en is hierdoor verantwoordelijk voor de betalingen van alle league-avonden van zijn/haar team.
 4. Wanneer een team om welke reden dan ook met de huisleague stopt, zijn alle leden van dat team hoofdelijk aansprakelijk en verplicht de resterende league-avonden te betalen.

4.3.2

 1. Deelname aan een huisleague is mogelijk voor alle leden, met dien verstande dat een team, dat voor het merendeel uit jeugdleden bestaat, een seniorenlid als teamcaptain heeft.
 2. In geval van een team event kan aan de desbetreffende huisleague alleen worden deelgenomen door teams, die uit het voor het event vereiste aantal deelnemers bestaat.
 3. Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld dan het aantal dat krachtens een event van de desbetreffende huisleague is voorgeschreven. Dit minimum aantal bedraagt vijf in geval van een vijfmans teamevent, vier in geval van een viermans teamevent, drie in geval van een trio teamevent en twee in geval van een dubbelevent. In geval van een teamevent kan per team naast het voor dat event vereiste aantal spelers eenzelfde aantal plus twee reservespelers worden aangemeld. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de vereniging toestemming geven voor een extra reservespeler.
 4. Met spelers worden in dit hoofdstuk zowel vaste- als reservespelers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.3.3

 1. Wijzigingen in spelers kunnen gedurende het gehele seizoen worden aangemeld.
 2. Reservespelers kunnen slechts in één team binnen een huisleague worden aange­meld.
 3. Wijzigingen in spelers worden bij voorkeur door de betrokken teamcaptain op de daartoe verstrekte wedstrijdformulieren, uiterlijk een week vóór de speeldatum van die reservespeler aangemeld.
  Is de reservespeler nog geen lid van de NBV, dan dient deze speler eerst lid te worden en aan de financiële verplichtingen te voldoen voordat deze speler toegevoegd mag worden aan het wedstrijdformulier. De ledenadministratie geeft na betaling door de desbetreffende speler het coördinator huisleaguezaken door wanneer de speler toegevoegd kan worden. De coördinator huisleaguezaken geeft door aan het team wanneer het lid speelgerechtigd is.

4.3.4

 1. Eenmaal voor een team aangemelde spelers blijven gedurende de gehele verdere huisleague voor dat team aangemeld en kunnen tijdens die huisleague niet meer door een ander team binnen dezelfde huisleague worden aangemeld.
 2. Het bestuur kan uitzonderingen maken op het in lid 1 bepaalde, voor spelers die nog niet voor het team waarbij ze oorspronkelijk zijn aangemeld hebben gespeeld.

4.3.5

 1. Een team speelt in de huisleague onder een naam, die dat team duidelijk onder­scheidt van andere teams uit dezelfde huisleague.
 2. Deze naam mag een aanduiding van de sponsor zijn.
 3. Een team mag gedurende een huisleague slechts eenmaal van naam veranderen.

4.3.6

 1. Spelers die tot hetzelfde team behoren zijn verplicht om in een bowlingshirt te spelen dat een speler van het team door kleur en/of opdruk herkenbaar doet zijn als zijnde lid van dat team.
 2. Een team dient uiterlijk vanaf de zesde speeldag van een huisleague aan het gestelde in het eerste lid van dit artikel te voldoen.

4.3.7

 1. Wanneer een teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is, dan treedt een andere speler uit dat team op als vervangend teamcaptain.
 2. Gedurende de wedstrijd is de teamcaptain verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers uit zijn team.
  De teamcaptain draagt er zorg voor dat hij en zijn teamgenoten in alles zullen meewerken om elke wedstrijd zo correct mogelijk te laten verlopen.

            Voorts is de teamcaptain verantwoordelijk voor:

 •   Alle contacten met alle organen van de vereniging.
  • Invulling van het wedstrijdformulier van zijn team.
  • Controle op de juiste invulling van het wedstrijdformulier door de team­cap­tain van de tegenstander.
  • Het tijdig betalen van de speelgelden voor zijn team.
  • Melding van baanstoringen aan het personeel van het bowlinghuis.
  • Melding aan het personeel van het bowlinghuis indien er een bepaalde pinopstel­ling moet worden opgezet.
  • Het (laten) aanbrengen van scoreverbeteringen volgens het bepaalde in artikel 4.2.7.

 

4.3.8    Het opstellen van speelgerechtigde leden
Een lid is speelgerechtigd wanneer hij/zij bij aanvang van de league de financiële verplichtingen heeft voldaan zie 2.04) en vermeld staat op het wedstrijdformulier. Tenzij het bestuur anders heeft meegedeeld.

 

4.3.9

 1. Een team behoudt het recht op een plaats in de huisleague als het merendeel van de spelers zich voor het direct daaropvolgende speelseizoen weer voor datzelfde team aanmeldt. Indien een gelijk aantal teamleden zich voor het volgende seizoen wil aanmelden, voor verschillende teams, gaat het recht mee met de teamcaptain van het team.
 2. Een team kan het recht, bedoeld in lid 1, verliezen indien artikel 4.5.10 van toepassing is.

Paragraaf 4  Organisatie

4.4.1

 1. Voor iedere huisleague wordt bij aanvang van het seizoen een huisleaguebestuur gekozen door de teamcaptains van de betreffende huisleague.
 2. Het huisleaguebestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penning­mees­ter.
 3. Iedere speler in de huisleague kan zich voor het huisleaguebestuur verkiesbaar stellen.
 4. Het huisleaguebe­stuur moet zich te allen tijde kunnen verantwoorden tegenover het vereni­gingsbe­stuur.
 5. Het huisleaguebestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de huisleague.
 6. Het huisleaguebe­stuur kan, indien zij dit nodig acht, een teamcaptainsver­gadering bijeen roepen.

4.4.2
De voorzitter van het huisleaguebestuur is verantwoordelijk voor:

 •    het goed functioneren van het huisleaguebestuur;
 •    het op tijd beginnen en beëindigen van elke huisleaguewedstrijd;
 •    het doorsturen van ingediende protesten naar de coördinator huisleaguezaken;
 •    de leiding tijdens een teamcaptainsvergadering;
 •    het contact met het bestuur van de NBV. 

4.4.3

 1. De secretaris van het huisleaguebestuur is verantwoordelijk voor:
 •  Het verzamelen van de wedstrijdformulieren telkens na afloop van de huisleague en het inleveren van deze formulieren bij de exploitant of het deponeren in het kastje bij de balie;
 •   het waarnemen bij afwezigheid van de huisleague penningmeester of huisleague voorzitter.

2. De penningmeester van het huisleaguebestuur is verantwoordelijk voor:

 • het uitreiken van de wedstrijdformulieren na ontvangst van het verschuldigde huisleaguegeld per pin;
 •  het afdragen van het huisleaguegeld na eventuele contante betaling.

 

Paragraaf 5  Wedstrijden

4.5.1

 1. De wedstrijden van de huisleague worden gespeeld volgens het door het vereni­gingsbestuur opgestelde tijd- en baanschema.
 2. Er wordt volgens het Europees systeem gespeeld, waarbij dus een gehele game op één en dezelfde baan wordt gespeeld. Er wordt gespeeld volgens het handicapsysteem.
 3. In afwijking op het bovenstaande lid 2 wordt er op de dinsdagavond laat gespeeld volgens Amerikaans systeem en op scratch basis.

4.5.2

 1. Per wedstrijd wordt een door het bestuur vast te stellen aantal games gespeeld.
 2. In de huisleague worden de teamwedstrijden gespeeld tegen een directe tegen­stan­der of dummy.
 3. Door de coördinator huisleague zaken wordt een wedstrijdschema gemaakt, waarbij elk team zoveel mogelijk een gelijk aantal wedstrij­den tegen elk ander team in de desbetreffende huisleague speelt.
 4. Ingeval een team zich aanmeldt en aanvangt met spelen tijdens het speelseizoen, wordt aan dit team een aantal wedstrijdpunten toegekend, gelijk aan het aantal punten van het laagst geklasseerde team in de desbetreffende huisleague.
 5. Een nieuw team kan instromen in de league ná een afgeronde speelronde. Afwijking hierop is alleen mogelijk door beslissing van het bestuur.

4.5.6

 1. Onder handicap worden de extra punten verstaan, die op grond van een vastge­steld gemiddelde van de speler worden berekend en die worden toegevoegd aan de door die speler in een game behaalde scratchscore, ten einde aldus het gameresultaat te bepalen. De berekening van deze extra punten geschiedt aan de hand van een door het bestuur bepaald gemiddelde, welke minimaal gelijk moet zijn aan het in de huisleague aanwezige hoogste gemiddelde (volgens de ledenpas van de ingeschre­ven spelers). Het maximum van deze extra punten wordt ook vooraf door het bestuur bepaald evenals het percentage dat wordt gehanteerd voor deze bereke­ning.
 2. Per leagueavond wordt de handicap voor een speler berekend over al de reeds gespeelde games van de speler in de betreffende league.
  De handicap over de eerste vier games wordt bepaald aan de hand van het pasgemiddelde.
 3. Heeft de speler nog geen pasgemiddelde, dan wordt de handicap achteraf berekend over de eerste vier gegooide games.
 4. Bij de berekening van de handicap wordt het gemiddelde van de speler als een geheel getal genomen, waarbij eventuele cijfers achter de komma komen te vervallen. Dit gemiddelde wordt afgetrokken van het door het bestuur bepaalde gemiddelde dat als uitgangspunt voor de handicap geldt, waarna het door het bestuur vastgestelde percentage wordt genomen, waarbij eveneens de cijfers achter de komma komen te vervallen. Indien dit getal groter is dan het door het bestuur vastgestelde maximum, wordt dit maximum aangehouden. Het aldus verkregen getal bepaalt de in lid 1 bedoelde extra punten.

4.5.7

 1. In de huisleagues worden de volgende wedstrijdpunten toegekend:
 •    één punt voor het winnen van de individuele game;
 •    één punt voor het winnen van een team game (totale teamscore in die game);
 •    één punt voor het winnen van de gehele wedstrijd (totale teamscore over de hele wedstrijd).
 •    Indien er sprake is van een trioleague, waarbij vier games gespeeld worden, zijn er volgens deze berekening 17 punten te verdelen.
 1. Een game wordt als gewonnen beschouwd, wanneer de score van die game hoger is dan de score van de desbetreffende game van de tegenstander. Hetzelfde geldt voor een gewonnen wedstrijd.
 2. Bij gelijke scores per game of wedstrijd tegen een fysieke tegenstander of een blind wordt het wedstrijdpunt gedeeld. Bij gelijke scores tegen een dummy krijgt de speler/het team het gehele punt.
 3. Indien er sprake is van een handicapleague worden voor de puntenbepaling volgens lid 1 telkens de score inclusief de handicap gehanteerd.

4.5.8

 1. Een team kan slechts na toestemming van het bestuur een wedstrijd op een andere dag dan de vastgestelde speeldag spelen (binnen een week voor of na de betreffende speeldag).
 2. Het voor de betreffende speeldag verschuldigde bedrag, wordt op de vastgestelde speeldag aan de penningmeester van de huisleague voldaan.

 4.5.9

 1. Indien een speler pas spelgereed op de baan staat, nadat het team dat als directe tegenstander fungeert of het eigen team reeds aan de tweede frame van de game is begonnen, kan de speler die te laat was pas in de volgende game aan de wedstrijd gaan deelnemen. De te laat verschenen speler(s) wordt in de betreffen­de game als niet opgekomen beschouwd.
 2. De tegenstander van een niet of te laat opgekomen speler speelt tegen een blindscore. Voor de berekening van deze blindscore wordt het gemiddelde van de niet aanwezige speler(s) van het team genomen, die het laagste huisleaguegemiddelde heeft. De bijbehorende handicap wordt daar bij opgeteld en 10 punten worden vervol­gens hierop in mindering gebracht.
 3. Een speler waarvoor een blindscore wordt gehanteerd, kan geen wedstrijdpunten behalen voor zichzelf. De blindscores tellen niet mee voor de bepaling van het gemiddelde van een speler.
  Voor de bepaling van de totaalscore per game en de totaalscore over alle games van het team op die huisleagueavond wordt de blindscore meegeteld voor de bepaling van deze wedstrijdpunten.
 4. Bij een trioleague kunnen maximaal 3 blind scores per team worden gebruikt. Het is 1 enkele speler plus 2 blind toegestaan om als team te spelen.

4.5.10
Een team dat in een speelseizoen meer dan vijfmaal een blindscore heeft gebruikt, verliest zijn recht op een plaats in die huisleague voor het volgende seizoen. Voor dit artikel geldt alleen het gebruik voor een gehele speelavond. De afwezigheid van 2 spelers van een team tijdens een gehele speelavond geldt als tweemaal het gebruik van een blindsco­re.

Als een team, meer dan vijf blindscores in een seizoen heeft gehad en aan het bestuur een moverende verklaring kan overleggen waarom er zoveel blindscores zijn geweest, kan het bestuur besluiten dat het team zijn recht op de plaats niet verliest.

4.5.11

 1. Buiten de opstelling gelaten spelers kunnen na iedere game worden ingezet.
 2. Vervanging van een speler tijdens de game is alleen toegestaan, wanneer de desbetreffende speler duidelijk niet meer in staat is om normaal verder te spelen.
  De individuele score in kwestie wordt aan de beginnende speler toegekend, indien deze reeds vijf of meer games heeft gespeeld in het lopende seizoen en anders aan de vervangen­de speler. Deze score kan niet in aanmerking komen voor een bijzonder sportre­sul­taat. Indien er volgens handicap wordt gespeeld, dan wordt voor de bepaling van de handicap van de desbe­treffende game uitgegaan van de handicap van die speler waaraan de score wordt toegekend.
  De tijdens een game vervangen speler kan die gehele speeldag niet meer worden opgesteld.

4.5.12

 1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen omdat deze daartoe niet in staat is, vanwege een blessure, of vanwege een niet voorziene noodtoestand en er is voor die speler geen speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames plus negen pins voor elke nog niet gespeel­de frame. Dit geldt niet voor de volgende game(s).
 2. Wanneer een speler uit vrije wil een game niet uitspeelt, dan mag deze speler tijdens deze game niet worden vervangen en telt voor die game alleen de score over de reeds gespeelde frames.

4.5.13
Wanneer het in geval van een onderbroken game, als bedoeld in artikel 223 van het NBF-sportreglement (machinestoring of ander voorval met betrekking tot de banen) niet mogelijk of redelijk is de desbetreffende game(s) te spelen of verder te spelen op dezelfde speeldag, dan wordt (worden) de desbetreffende game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door de teamcaptains in overleg met de exploitant vast te stellen datum en tijdstip.

Het spelen of verder spelen van de game of games vindt, indien mogelijk, vóór of op de volgende speeldag plaats. Dit wordt door de beide teamcaptains gemeld aan het huisleaguebe­stuur. Na het spelen van deze game of games wordt het wedstrijdformulier ingeleverd bij het huisleaguebestuur.

4.5.16

 1. Indien computerscores niet beschikbaar zijn, wordt door de teamcaptain een scoresheet bijgehouden overeenkomstig artikel 205 van het NBF-sportregle­ment. De scores van de gespeelde games worden voorts per wedstrijd genoteerd op een daarvoor door de secretaris van de huisleague uitgereikt formu­lier.
 2. Het wedstrijdformulier dient door beide betrokken teamcaptains voor akkoord te worden getekend en onmiddellijk na afloop van de wedstrijd aan de se­cretaris van de huisleague te worden overhandigd. Ook eventuele handmatig ingevulde scoresheets dienen te worden ingeleverd.
 3. De computermonitoren bevatten de voorlopige wedstrijdgegevens, totdat het desbetreffen­de wedstrijdformulier door beide teamcaptains is ingevuld.
  Na ondertekening is het wedstrijdformulier officieel. Indien één van beide teamcap­tains niet voor akkoord zou willen tekenen, worden ook de bij de exploi­tant opgevraagde scoresheets van de computer­ bij de secretaris van de huisleague ingeleverd.
 4. Door de coördinator huisleaguezaken worden de gegevens op het wedstrijdformulier veranderd, wanneer een duidelijke fout is gemaakt bij het invullen, wanneer een onjuiste optelling is gemaakt, en/of wanneer de gegevens op het wedstrijdformu­lier niet overeenkomen met de scoresheets.

4.5.17

 1. Door de coördinator huisleaguezaken wordt na afloop van elke speeldag de behaalde wedstrijdpunten berekend en uiterlijk op de eerst volgende speeldag via het publicatiebord bekend gemaakt.
 2. Indien later blijkt dat de behaalde pinfall of handicap per game wijziging behoeft, geschiedt dit alsnog. Tevens zullen behaalde wedstrijdpunten in dat geval opnieuw worden bekeken en eventueel worden aangepast.

Paragraaf 6  Protesten

4.6.1
Protesten kunnen alleen door de teamcaptains schriftelijk worden ingediend

4.6.2

 1. Protesten, die het directe spel- en scoreverloop betreffen, moeten schriftelijk ingediend worden bij het leaguebestuur van de desbetreffende huisleague. Deze is er verantwoordelijk voor dat het ingediende protest bij de coördinator huisleague zaken komt.
 2. Deze schriftelijke protesten worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elk geval binnen vijftien minuten nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorge­daan. Doet de aanleiding voor een protest zich tijdens een game voor, dan wordt het protest nog in behandeling genomen, indien dit uiterlijk vijftien minuten na afloop van de game is ingediend.
 3. Het leaguebestuur van de huisleague stelt de teamcaptains van de tegenpartij en/of andere betrokken teamcaptains van het ingediende protest in kennis. Hij deelt aan de betrokkenen mee dat dit protest wordt doorgestuurd aan de coördinator huisleague zaken, die voor verdere verwerking zal zorg dragen.