Hoe is mijn Privacy geregeld?

Nieuwegeinse Bowling Vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bvnieuwegein.nl
Nieuwegeinse Bowling Vereniging
p/a Blokhoeve 16
3438 LC Nieuwegein

Voor vragen / opmerkingen over uw privacy, kunt u mailen aan: privacy@bvnieuwegein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuwegeinse Bowling Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of de NBF deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt om invulling te geven aan het gestelde in artikel 3 van de Statuten, te weten de beoefening en bevordering van de bowlingsport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1.   het lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF), hierna te noemen NBF;
  2.   deel te nemen aan door de NBF georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  3.   zelf evenementen op het gebied van de bowlings­port te organiseren;
  4.   de benodigde accommodatie tot stand te brengen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Wanneer jongeren onder de 16 jaar gegevens verstrekken aan onze vereniging, dienen ze toestemming te hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bvnieuwegein.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacy@bvnieuwegein.nl

Nieuwegeinse Bowling Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten
- Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mededelingen/berichten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten/activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieuwegeinse Bowling Vereniging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nieuwegeinse Bowling Vereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nieuwegeinse Bowling Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze vereniging is verplicht persoonsgegevens 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

persoonsgegevens  > maximaal 10 jaar na uitschrijven > i.v.m. historische/statistische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwegeinse Bowling Vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieuwegeinse Bowling Vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Nieuwegeinse Bowling Vereniging
Nieuwegeinse Bowling Vereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Nieuwegeinse Bowling Vereniging
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Nieuwegeinse Bowling Vereniging of wanneer Nieuwegeinse Bowling Vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nieuwegeinse Bowling Vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan functionele cookies die het mogelijk maken dat een website functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwegeinse Bowling Vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bvnieuwegein.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Zie adres bovenaan deze privacy verklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwegeinse Bowling Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als voorbeelden zijn te noemen:

  • De medewerkers van de vereniging zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Op de systemen wordt gewerkt met een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid;
  • Regelmatig vinden back-ups van de persoonsgegevens plaats om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@bvnieuwegein.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Laatste update: mei 2018